60 – AGUNNARYDS SÄGEN-RIKE

Vid torpvandring 2013 besöktes platsen, och deltagarna fick ta del av mordhistorien.

Mördarbacken

Text: Jan Björk
Bild: Gunvor Karlsson

Mordet
Den 25 april 1856 står det infört en liten notis i …….Wexjö den 25 april. Ett mord har efter all sannolikhet blifvit begånget inom Sunnerbo härad den 5 dennes. I en liten skogsdunge ett stycke från Bockaboda gästgifvaregård i Agunnaryds socken har påträffats en död mansperson, hvars hufvud och hals saknades och hvaraf rofdjur hade förtärt en del af bröstet. Nära intill stället fanns en skarp blodig sten; kläderna och mössan voro likaledes fläckade och bestänkta med blod. I fickorna funnus bland annat några visor, en bönbok samt 3 sk. i penningar. I ljungen, strax ofvanför kroppen, syntes märke efter det ställe, der hufvudet legat. Af flera tecken kunde man sluta till, att den dödade varit en yngling om 15 à 17 år.

Gästgifvarens hustru (Johanna Andersson) ville erinra sig, att kort efter Sigfridsmessomarknaden tvenne manspersoner, hvilka gingo med handel, varit en eftermiddag inne på gästgifvaregården der de förtärt hvardera tvenne koppar kaffe, samt att förhållandet dem emellan ej tycktes vara det bästa. Den mindre var, efter hvad hon vill påminna sig, klädd som den dödade. På enskild väg hafva vi låtit oss berättas, att den förmodade mördaren blifvit af kronolänsman Blomgren gripen och till häradshäktet i Ljungby införpassad. Men vem var det då man gripit för mordet? Ja en man greps men kunde inte med säkerhet bindas, varför han frigavs.