54 – AGUNNARYDS FORN-RIKE

Skiss av Källarholmen i Vedåsa

Källarholmen i Vedåsa

Källa: Se nedan
Text: Seth Gustafsson
Tecknare: Okänd

På den vackra skogbevuxna ”Källarholmen” cirka 800 meter väster om gården Vedåsa Liden påträffas åtskilliga tomtningar, en djup vallgrav samt en källare. Dessa härrör säkerligen från medeltiden.

Södra delen av holmen har tills ej allt för länge sedan varit brukad åker och man kan anta, att det även fordom legat byggnader här. Anläggningens art och omfattning synas ge vid handen, att platsen blott och bart ej varit ett refugium i ofredstider utan en permanent boplats. Läget är ur försvarssynpunkt synnerligen väl valt.

Innan Möckeln och Agunnarydssjön i mitten av 1800-talet sänktes, har borgen varit helt omfluten av vatten och har härifrån säkert med framgång kunnat behärska samfärdsleden mellan Möckeln i söder och det långa sjöstråket i norr.

Äldre belägg saknas dock. Anläggningen är 1,5-2 m över nuvarande å-nivå och sjön Möckeln intill är sänkt ca 1,5 m på 1800-talet.

Läs mer om Agundaborg och Källarholmen, två medeltida ”borgar” i Småland, av arkeolog Martin Hansson.

Källa:
Utkast till beskrivning över Kronobergs läns förhistoriska fornlämningar och fynd av Knut Kjellmark. 1911.
Huvudgårdar och herravälden av Martin Hansson 2001.

Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i medeltidsarkeologi, Lunds universitet.
P G Vejde: ”Kronobergs Läns Herrgårdar”, s.348 (1929).
ng: 14.1591578
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3130588&fileOId=3130589