34B – AGUNNARYDS NATUR-RESERVAT

Vedåsa norra naturreservat

Källa: Se nedan
Text: Therese Thapper
Bild: Gunvor Karlsson

Vedåsa norra Naturreservat ligger ca 1 km söder om Agunnaryds kyrka, och omfattar Helge å samt dess omgivningar mellan Agunnarydssjön och Möckeln.

Stenmurar och odlingsrösen visar hur markerna i området har nyttjats i äldre tider. Stora områden utgörs av fossil åkermark med tydliga parceller, där åkerhak och terrasskanter är tydligt markerade. I markerna finns en mängd träd, främst lind, som en gång varit hamlade. Dessa är grova och fulla av håligheter.

Våtmarkerna har stor betydelse för fågellivet i området. Många fågelarter hittar sin föda i de insektsrika våtmarkerna och för andra fågelarter är det buskage och strandsnår som utgör viktiga livsmiljöer. Förutom flera arter av änder och vadarfåglar förkommer den numera rödlistade fågelarten mindre hackspett.

Vedåsa norra:

Orange stig: 1,6 km
Blå stig: 600 m

Källa:
Länsstyrelsen i Kronobergs län