34A – AGUNNARYDS NATUR-RESERVAT

Vedåsa södra naturreservat

Källa: Se nedan
Text: Therese Thapper
Bild: Gunvor Karlsson

Vedåsa södra naturreservat har en fantastisk variation av olika naturtyper som vattenmiljöer, ädellövskogar, öppna välhävdade marker och övergångszoner däremellan. Naturvärdena i området är knutna till välhävdade betesmarker, betad skog, äldre grova ädellövträd, ädellövskogar, våtmarker, videbevuxna stränder och vattenmiljöer. Här finns också ett rikt fågelliv och den hotade fiskarten malens lek- och uppväxtplatser.

Våtmarkerna har stor betydelse för fågellivet på Vedåsa naturreservat. Många fågelarter hittar sin föda i de insektsrika våtmarkerna och för andra fågelarter är det buskage och strandsnår som utgör viktiga livsmiljöer.

Förutom flera arter av änder och vadarfåglar finns också den rödlistade fågelarten mindre hackspett.

Vedåsa södra:

Karl-Oskars stig: 3,5 km
Pehrs genvägar: 2,4 km

Källa:
Länsstyrelsen i Kronobergs län