30 – AGUNNARYDS NATUR-RESERVAT

Marsholms stormreservat

Källa: Se nedan
Text: Therese Thapper
Bild: Tommy Andersson

Det är en rik flora och fauna inom naturreservaten i Agunnaryd. Svartoxen, malen och storlommen är några exempel på den artrikedom som finns inom naturreservaten Marsholm, Byvärma, Vedåsa och Ramsås huvud. I Agunnaryds socken finns fyra av länets naturreservat och längs flera slingade turer kan vi upptäcka den rika flora och fauna som finns här.

Marsholm
På Marsholms naturreservat finns en stor variation av olika naturtyper. På huvudön Marsholm domineras skogen av gran medan kärren och strandskogarna, som uppkommit efter sjönsänkningen på 1860-talet, domineras av lövträd.

Marsholms blandskogar har en ovanligt stor andel död ved och där trivs sällsynta insekter och olika hackspettsarter.

Ett exempel är Svartoxen, som är en hotad art idag eftersom gamla naturskogar, som är Svartoxens normala livsmiljö, håller på att försvinna. Därför är naturskogen på Marsholm en viktig miljö för Svartoxen. Öarna i Möckeln är också kända som viktiga rastplatser för storskrake, sångsvan och havsörn.

Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län