07 – AGUNNARYDS FORN-RIKE

Gamla kyrkoruinen

Källa: Länsstyrelsen
Bild: Gunvor Karlsson

Här låg tidigare Agunnaryds medeltida kyrka. Det första skriftliga belägget härrör från 1330, då Erland, kanik i Linköping och kyrkoherde i Agunnaryd, testamenterar sin gård Ekenäs med åker och äng, skog, mark och fiskevatten till prästsäte i socknen. Villkoret var att prästen en gång årligen i evärdelig tid skulle hålla en mässa för hans själ.

Agunnaryds gamla kyrka revs till större delen 1872 i samband med att den nya kyrkan fullbordades. Idag återstår sakristiemurarna jämte mindre partier av kyrkans norra mur. Kyrkan var uppförd av gråsten och bestod av ett rektangulärt långhus om 27,3 x 10,5 meter och ett smalare, rakt avslutat kor. Den ursprungligen tunnvälvda sakristian är uppförd något senare än själva kyrkan, som av planen att döma tillkom under äldre medeltid.

Sakristian är dock uppförd före 1621. Långhusets längd visar att kyrkan förlängts mot väster. År 1821 tillkom ett nytt murat vapenhus i väster som ersättning för ett tidigare av trä. Kyrkan skadades flera gånger i samband med danska härjningståg. År 1582 uppges den i en skrivelse till kungen vara plundrad och i dåligt skick.

Kyrkans utseende är känt genom avbildningar från 1800-talet. Den stora stenhäll med ristade kors, som är inmurad i sakristians nordöstra hörn, är sannolikt en på detta sätt återanvänd medeltida gravsten. Från den medeltida kyrkan överfördes endast ett fåtal inventarier till den nya kyrkan.